Postanowienia ogólne:

1. Poniższe postanowienia stanowią warunki regulujące korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oraz umowę obowiązującą pomiędzy nami a klientem (dalej zwane Regulamin”). Niniejszy Regulamin określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej zwanych „Klientem”) oraz administratora i właściciela serwisu internetowego („my” / „nasz” / „Sprzedający”) związane z towarami / usługami oferowanymi przez nas za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego

2. Przed kliknięciem „Przejdź do realizacji zamówienia”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszego Regulaminu. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Niniejszym klient wyraża zgodę, że składając zamówienie, bez zastrzeżeń akceptuje niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego postanowieniami i ich zrozumieniu.

4. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać.

5. Korzystanie z niniejszego Serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

6. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
6.1 Administrator – Zofia Rusin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MonBebe Zofia Rusin adres: ul. Jaśminowa 6A, 43-384, Jaworze, NIP: 5471315792; REGON 365250145.
6.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6.3 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży w ramach działalności Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
6.4 Potwierdzenie Zamówienia: przesłane przez Administratora Serwisu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia, określające ilość, rodzaj i cenę zamówionego Towaru;
6.5 Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://ilovemonbebe.com/
6.6 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
6.7 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7. Właścicielem Serwisu jest Zofia Rusin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MonBebe Zofia Rusin adres: ul. Jaśminowa 6A, 43-384, Jaworze, NIP: 5471315792; REGON 365250145

8. Kontakt z Właścicielem Serwisu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: office@ilovemonbebe.com

9. Do korzystania z niniejszego Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji (komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych). Ponadto w celu złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej. 

Polityka prywatności


10. Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (w tym w szczególności wszelkie prawa do Serwisu) oraz do poszczególnych Serwisu (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do Administratora lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczenia usług. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Serwis, zobowiązane są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa powyżej.

Ogólne warunki sprzedaży i realizacji zamówienia:

11. Składając zamówienie za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.


12. Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych w zakresie działalności Serwisu.

13. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty zawarcia Umowy.

14. Sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią one zaproszenie do zawarcia.

15. Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie przyjęte. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone.

16. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową [http://www.ilovemonbebe.com/], dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

17. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”. Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) numeru konta oraz adresu konta paypal
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,

18. Klient nie będzie składać trudnych do sprawdzenia, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.

19. Klient zobowiązuje się do podania nam prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z Klientem. W przypadku niepodania nam wszystkich potrzebnych informacji możemy nie być w stanie zrealizować zamówienia Klienta.

20. W przypadku niedostępności produktu, odpowiednia informacja widnieje na stronie Serwisu. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które Klient może zamówić. Jeśli Klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.

21. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawarte w wiadomości e-mail, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu at. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres 3 dni. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta określonych w Potwierdzeniu Zamówienia ceny produktów oraz kosztów wysyłki towaru.

22. Ceny produktów podawane są przez nas w złotych polskich (PLN) oraz w Euro, Funtach i Dolarach. Ceny podane w Serwisie internetowym obejmują podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili. Jednakże zmiany (za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej) nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu, do których wysłaliśmy już potwierdzenie zamówienia.

23. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są w złotych polskich, w euro, funtach lub dolarach wpłatą na konto Paypal: natalia.przybylo1@gmail.com
lub przelewem na numer konta: 70 1050 1070 1000 0092 3211 6054.

24. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, tj. rachunkiem.

25. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu Klienta sposób. Przesyłki dostarcza przewoźnik Kurier UPS lub DPD. Przesyłki za pobraniem oraz przesyłki międzynarodowe dostarcza Poczta Polska . Przesyłka zostaje przez nas wysłana najpóźniej do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres. W rozumieniu niniejszego Regulaminu zamówienie uznaje się za dostarczone w momencie podpisania jego odbioru pod ustalonym adresem dostawy.
Wady zakupionego produktu. Odstąpienie od umowy:

26. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego wobec Klientów posiadających status Konsumenta, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

27. Reklamacje Klient zgłasza poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres office@ilovemonbebe.com, określając wadę towaru. Sprzedawca niezwłocznie rozpatrzy złożoną reklamację i poinformuję Klienta o tym czy została ona uwzględniona.

28. Klient zgłaszając reklamację przesyła zakupiony towar na poniższy adres:
MonBebe Zofia Rusin
Ul. Dereniowa 2a/19
02-776 Warszawa

29. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu bez podawania przyczyny.


30. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1: , – powinien być kompletny, – powinien posiadać rachunek, metki, – nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.

31. Klient dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar na poniższy adres:
MonBebe Zofia Rusin
Ul. Dereniowa 2a/19
02-776 Warszawa

32. Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy towaru niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, objętego umową sprzedaży, od której Klient odstąpił. Zwrot zostanie dokonany na konto Klienta podane w oświadczeniu od odstąpieniu od umowy, a w braku podania odpowiednich danych odpowiednio na adres Klienta.


Przetwarzanie danych osobowych:

MONBEBE przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej MONBEBE stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MONBEBE danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta uniemożliwi jego założenie, w celu zrealizowania zamówienia uniemożliwi jego realizację, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację z Wami. Informujemy Was, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

1)informacji: o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;

2)dostępu do Waszych danych;

3)sprostowania Waszych danych;

4)bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);

5)ograniczenia przetwarzania Waszych danych;

6)przenoszenia Waszych danych;

7)sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych;

8)niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MONBEBE. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu mulhollandlife.com . Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Cele przetwarzania

MONBEBE przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się na stronie www.ilovemonbebe.com

- zrealizowania umowy sprzedaży

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas MONBEBE przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.

Używamy Google Analytics i jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych.

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich tj. The Rocket Science Group LLC oraz Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co możecie sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list, w relacji z którymi skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Waszych danych.

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: office@ilovemonbebe.com

Konto Klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail. Prosimy Was również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta, obsługi i realizacji zamówień.

Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w polityce cookies.

Informacja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Analizujemy Twoje dane osobowe jedynie na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz by informacje o Tobie trafiały do Google, wystarczy nie wyrazić na to zgody przy wejściu na naszą stronę internetową.

Termin przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez MONBEBE. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: office@ilovemonbebe.com lub listownie na adres: MonBebe Zofia Rusin ul. Dereniowa 2a/19, 02-776 Warszawa.

Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r.)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre informacje lub korespondencje przesyłane przez nas mają formę pisemną. Korzystając z naszego serwisu internetowego, klient akceptuje, że korespondencja z nami, będzie prowadzona głównie w formie elektronicznej. Będziemy kontaktować się z klientem drogą mailową lub będziemy dostarczać mu niezbędnych informacji umieszczając je w naszym serwisie internetowym. Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne formy korespondencji, które dostarczymy w formie elektronicznej są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji. Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe Klienta.

42. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: office@ilovemonbebe.com.

43. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

44. Jeśli którekolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub postanowień umowy zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie przez właściwy organ, zostanie ono wyłączone z pozostałych warunków i postanowień, które nadal będą obowiązujące w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin Sklepu” w menu Serwisu.